CHEESES


CHEESES

Fresh Wisconsin Mozzarella • Feta Cheese • Seasoned Ricotta • Smoked Mozzarella • Vegan Mozzarella*