Lemon Arugula Caesar Salad


Lemon Arugula Caesar Salad

Q: $36.99 H: $73.99

Fresh arugula, fresh romaine lettuce, Parmesan, house made croutons, lemon wedges with Gina's Caesar dressing. Quarter tray serves 6-8. Full tray serves 12-14.